Αρχική    Προσωπικό   Νηπιαγωγεία    Δημοτικά   Εγκύκλιοι    Χρήσιμα Έντυπα

Δραστηριότητες    Επικοινωνία    Συνδέσεις

 

ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ

 

Στην ενότητα αυτή, οι Διευθυντές και Προϊστάμενοι Σχολείων, καθώς και όλοι οι εκπαιδευτικοί, μπορούν να βρουν πρότυπα των εγγράφων που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του Σχολείου ως Διοικητική και Διαχειριστική μονάδα. Επίσης όλα τα έντυπα και τις αιτήσεις που χρειάζεται ο εκπαιδευτικός.

Η σελίδα, λόγω του μεγάλου αριθμού των εντύπων, θα ενημερώνεται συνεχώς.

Για τυχόν παραλείψεις ή λάθη, ελπίζουμε στην κατανόησή σας και περιμένουμε τις προτάσεις σας.

 

Α. ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Β. ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Έναρξη του σχολικού έτους

 

    ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

1.1 Αναφορά ανάληψης υπηρεσίας

1.2 Παράδοση και παραλαβή του Σχολείου

1.3 Πίνακας εγγραφέντων μαθητών

1.4 Κατανομή τάξεων

1.5 Καταμερισμός αρμοδιοτήτων

1.6 Τροποποίηση πράξεων συλλόγου διδασκόντων

1.7  Διαβιβαστικό

 

2. Λήξη του σχολικού έτους

 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

2.1 Εγγραφές μαθητών στην επόμενη τάξη (στο βιβλίο Μητρώου)

2.2 Πίνακας εγγραφέντων μαθητών

2.3 Κατάσταση θερινής διαμονής

2.4 Αντίγραφο βιβλίου Μητρώου και Προόδου (προμήθεια από το εμπόριο)

2.5 Κατάσταση απολυθέντων μαθητών

2.6 Πίνακας 4 (Προμήθεια από το εμπόριο)

2.7 Έντυπο Στατιστικών Στοιχείων (ΣΕ-2) (αποστέλλεται από το οικείο γραφείο)

2.8 Βεβαίωση φοίτησης νηπίου

 

3. Μετεγγραφή προς άλλο σχολείο

 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

3.1 Υποβολή αίτησης του γονέα

3.2 Υπηρεσιακό σημείωμα από τον Διευθυντή στο γονέα

3.3 Αποδεικτικό μετεγγραφής (φύλλο ημερήσιου ελέγχου-Ατομικό Δελτίο Υγείας) στέλνονται υπηρεσιακά

3.4 Αποδεικτικό παραλαβής δικαιολογητικών (αποστέλλεται από τον Δ/ντή που παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά μετεγγραφής)

 

4. Πιστοποιητικό εξωσχολικής χρήσης (έκδοση)

 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

4.1 Αίτηση του ενδιαφερομένου

4.2 Έκδοση πιστοποιητικών εξωσχολικής χρήσης

 

5. Παραπομπή μαθητών για επανεξέταση

 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

5.1 Αίτηση του γονέα

5.2 Υπεύθυνη δήλωση (Ν.1599/86)

5.3 Αναφορά του Δ/ντή

5.4 Ορισμός εξεταστικής επιτροπής

5.5 Πρακτικό κατατακτήριας εξέτασης μαθητή

 

6. Επιλογή σημαιοφόρων και παραστατών

 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

6.1 Σύνταξη πρακτικού

 

 

7. ΕΚΔΡΟΜΕΣ

 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

7.1 Απόφαση συλλόγου διδασκόντων (πρακτικό)

7.2 Αποστολή εγκριτικών σημειωμάτων στους γονείς

7.3 Υποβολή βεβαίωσης και πρακτικού 7.1 για έγκριση

 

8. ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ

 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

8.1 Υποβολή πρώτης αίτησης

8.2 Υποβολή δεύτερης αίτησης

8.3 Χορήγηση πιστοποιητικού υπηρεσιακών μεταβολών Δ.Α.Υ.Κ.

8.6 Οι άνδρες φροντίζουν για έκδοση πιστοποιητικού τύπου Α΄

8.7 Υπεύθυνη Δήλωση

8.8 Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Κανονισμός σύνταξης)

8.9 Ταμείο Αρωγής (Κανονισμός μερίσματος)

8.10 Μετοχικό ταμείο (Κανονισμός μερίσματος)

8.11 Ταμείο Πρόνοιας (Κανονισμός εφάπαξ)

 

1. Συγκρότηση σχολικής επιτροπής

 

      ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

1.1 Υπόμνηση εκλογής εκπροσώπων

1.2 Γνωστοποίηση εκπροσώπων του συλλόγου γονέων

1.3 Συγκρότηση Σχολικής Επιτροπής σε σώμα

1.4 Εξουσιοδότηση μέλους για είσπραξη επιχορηγήσεων

1.5 Ανάληψη ποσού άνω των 50.000 δρχ.

1.6 Αποδοχή δωρεάς

 

2. Απολογισμός

 

   ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

2.1 Κατάσταση και ιδιότητα μελών Σχολικής Επιτροπής

2.2 Ετήσιος συνοπτικός πίνακας απολογισμού

2.3 Αντίγραφο βιβλίου ταμείου (δεν υπάρχει)

2.4 Βεβαίωση μετρητών στα χέρια του ταμία

2.5 Βεβαίωση υπολοίπου προηγούμενου οικονομικού έτους

2.6 Βεβαίωση λειτουργούντων τμημάτων

2.7 Πρωτόκολλο χρηματικής διαχείρισης

2.8 Υπεύθυνη δήλωση

2.9 Έγκριση απολογισμού (από το Διοικητικό συμβούλιο της  Σχολικής Επιτροπής)

2.10 Παραστατικά στοιχεία (τιμολόγια - αποδείξεις) (δεν υπάρχει)

2.11 Δικαιολογητικά κρατήσεων (δεν υπάρχει)

2.12 Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου καταθέσεων   (δεν υπάρχει)

2.13 Έγκριση του Δημοτικού ή Κοινοτικού συμβουλίου (δεν υπάρχει)

 

3. Καθαρίστρια

 

   ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

3.1 Εξουσιοδότηση του Διευθυντή 

3.2 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

3.3 Γνωστοποίηση των αιτήσεων στον προϊστάμενο του γραφείου

3.4Υπογραφή της σύμβασης από τον προϊστάμενο και την καθαρίστρια

3.5 Πίνακας αμοιβών & κρατήσεων καθαριστριών

3.6 Πίνακας αμοιβών & κρατήσεων καθαριστριών-Ολοήμερο

 

4. Κυλικείο

 

   ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

4.1 Διακήρυξη διαγωνισμού - Συγκρότηση επιτροπής

4.2 Τοιχοκόλληση περιληπτικής διακήρυξης

4.3 Σύνταξη αποδεικτικού δημοσίευσης

4.4 Πρακτικό κατακύρωσης

4.5 Αποδοχή αποτελέσματος

4.6 Υπογραφή σύμβασης

4.7 Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου κυλικείου

4.8 Ανάθεση κυλικείου (μόνο αν αποβεί άκαρπος ο διαγωνισμός)

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Αίτηση

Δήλωση απεργίας

 Υπεύθυνη Δήλωση

Υπεύθυνη Δήλωση Αναρρωτικής Άδειας

Αίτηση χορήγησης 9/μηνης άδειας ανατροφής παιδιού

Δήλωση χορήγησης 9/μηνης άδειας ανατροφής παιδιού